Wilt u uw vloer laten egaliseren en/of  PVC vloer door ons laten leggen? Wij zijn gespecialiseerd in het leggen van alle merken PVC vloeren. Onze all round stoffeerders zorgen voor een perfect eindresultaat. Wij geven advies of informatie over vloer en het onderhouden van de vloer.

Onze prijs voor het egaliseren en het leggen van PVC vloer is afhankelijk van ondergrond ( beton of hout), soort van afwerkvloer en de oppervlakte. Wilt u meer weten over het leggen van pvc vloer en prijzen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt natuurlijk online een vrijblijvende offerte aanvragen.

Tips om pvc vloer te leggen:

De controle: De ondervloer dient blijvend droog, vlak en schoon te zijn, zoals omschreven in DIN 18365. Eveneens dient de ondervloer druk en trekvast te zijn. Voldoet de ondervloer niet aan deze eisen neem dan contact op met een deskundige instantie.

Ondegrond: Is er sprake van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer dan kunt u met een ‘gerust hart’ aan het werk. Controleert u vooraf met een hard en scherp voorwerp de hardheid van de toplaag van de vloer. U krast over een oppervlak van ca. 100 cm² op een afstand van ca. 1 cm. horizontale en verticale lijnen. Als de toplaag binnen de getekende ruitjes van ca. 1 cm² niet kapot gaat, mag u er van uitgaan dat er van voldoende hardheid sprake is. Onder een MDF of andere zwevende houten ondervloer (b.v. Jumpax) moet een PE folie worden gelegd van minimaal 150 Mu dik. Bedrijfsvloeren zijn pas verlijminggeschikt, na een speciale voorbehandeling (b.v. voorstrijken en egaliseren). Laat u zich m.b.t. dit onderdeel adviseren door uw leverancier van lijm en egalisatiemiddelen.

Het vochtgehalte in de vloer: Alle vloeren uitgezonderd gietasfalt, kennen een maximaal toelaatbaar gewichtspercentage vocht. Alle ondervloeren hebben na het storten een droogtijd nodig, voordat u er probleemloos vloerbedekking op kunt verwerken. De droogtijd is afhankelijk van de dikte van de constructie, de weersgesteldheid, de verwarmingsmogelijkheden, de ontluchting etc. Indien het vochtpercentage van de ondervloer het toegestane percentage te boven gaat, dan is de ondervloer ongeschikt om daarop een dampdichte vloerbedekking te plaatsen. Overtuigt u zich in alle gevallen met welke situatie u te maken heeft. b.v. is er sprake van een dampdichte folie tussen de constructie- en de afwerkvloer? Het is belangrijk dat het vochtpercentage binnen aanvaardbare normen zit. Nog veel belangrijker is, het zich ervan te overtuigen, dat het vochtpercentage van de vloer altijd binnen de norm blijft. Vloerverwarming constructies moeten zo zijn gemaakt dat ook hier wordt uitgesloten, dat er vochttransport vanonder uit de vloer of aangrenzende ruimtes zich naar boven kunnen begeven. Altijd voor de verwerking het vochtgehalte in de vloer meten en de percentages in overeenstemming brengen met de soort ondervloer. In geval van twijfel altijd een deskundige raadplegen. Een betrouwbaar hulpmiddel bij het vaststellen van een vochtpercentage is het CM-Gerät. De meetwaarden moeten schriftelijk aan de opdrachtgever worden bevestigd.

N.B. Op vloeren met vloerverwarming mag u, om beschadiging aan de verwarmingsinstallatie te voorkomen, geen vochtmeetmethodes loslaten, waarbij het noodzakelijk is om gaten te hakken (b.v. met het CM-Gerät). Als er sprake is van vloerverwarming, zullen er in het algemeen opstartvoorschriften of een zgn. “opwarmingsprotocol” aanwezig zijn. Als men zich hieraan houdt is vochtmeten overbodig.

De voorbehandeling van de afwerkvloer: In principe moeten alle typen afwerkvloer VOORGESTREKEN EN GEËGALISEERD worden omdat de geringste oneffenheid in de ondervloer, indien u egaliseren nalaat, zich zal gaan aftekenen. Raadpleeg desgewenst uw leverancier van lijm- en egalisatiemiddelen. Voorstrijk- en egalisatiemiddelen moeten conform de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant worden opgebracht. Ze moeten dusdanig worden opgebracht dat ze zich hechten en duurzaam met de ondergrond verbinden, niet scheuren en voldoende drukvast zijn. De minimale egalisatiedikte voor rollende belasting is 2 mm. Dichte, niet zuigende ondergronden moeten bij gebruik van dispersielijmen voldoende dik worden geëgaliseerd, tenminste 2 mm. Na het uitvlakken de vloeiranden langs de wanden en overgangen wegsnijden. Dat geldt ook voor nog uitstekend isolatiemateriaal en afschermfolie.

Installatievoorwaarden: Omgevingstemperatuur minimaal 18°C. – Ondervloertemperatuur minimaal 15°C. – Relatieve luchtvochtigheid maximaal 70%. – Niet alleen de omgeving dient een minimum temperatuur te hebben van 18°C, maar ook de vloerbedekking zelf, alsmede de voorstrijk- en lijmproducten. – Bij de meting van het vochtpercentage, vaststellen of de vloer uniform van dikte is – grotere laagdikten hebben een langere droogtijd. – Draag zorg voor optimale droogomstandigheden. – Breng voorstrijkmiddelen aan met een roller, niet met de trekker.

Plaatsen van PVC vloer: Voor het leggen van de pvc vloeren kunt u de volgende stappen volgen.

  • De lijm aanbrengen met de voorgeschreven vertanding, A-2
  • De vloerbedekking direct in de natte lijm plaatsen, opentijd 15 tot 20 minuten, afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Tijdens het verlijmen niet op de net verlijmde vloerbedekking kruipen of lopen, omdat deze in de natte lijm kan verschuiven. Na ca. 20 minuten de vloerbedekking zorgvuldig walsen en dit na ca. 30 minuten nogmaals herhalen
  • Bij het leggen op MDF of andere zwevende houten ondervloeren (b.v. Jumpax) de stroken vrij houden van de plint. Om, met name bij MDF of andere zwevende houten ondervloeren (b.v. Jumpax) de stroken over de gehele vloer op het juiste moment in het lijmbed te leggen adviseren wij u om met 2 personen te werken.
  • Houdt u rekening met de klimatologische omstandigheden en de temperatuur in de verwerkingsruimte. De voorschriften zijn gebaseerd op gemiddelde omstandigheden. Er is een optimale kleefkracht bereikt als u proefondervindelijk hebt vastgesteld dat de lijm ca. 80% van het oppervlak van de onderzijde van de vloerbedekking heeft geraakt.
  • De kanten van de PVC vloeren worden afhankelijk van soort en type gefreesd. U kunt de naden niet lassen.
  • Nooit oplosmiddelen gebruiken voor het verwijderen van lijmvlekken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van gedroogde lijmvlekken deze verwijderen met water en zeep, desnoods met behulp van een vliegensponsje